BÜ

Finansal Planlama Sertifika Eğitimi Programı - CFP

PROGRAM VE İÇERİK

İstanbul Ticaret Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve Küresel Finans Network Enstitüsü ortaklığı ile geliştirilen CFP® Sertifika Eğitim Programı, Türkiye’nin ilk ve en kapsamlı CFP® Programıdır.

Bu işbirliğinde, Programa, Küresel Network Enstitüsü, sahip olduğu -ilk kez, finansal planlama mesleğinin yeni ortaya çıktığı 1968 yılında oluşturulan ve günümüze kadar her yıl düzenli olarak geliştirilip güncellenen- CFP Programının içeriği; kapsamı, yapısı, yardımcı dokümanları ve networkünde yer alan yerel sektör profesyonelleri aracılığıyla önemli bir değer katarken,  İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi ise eğitimde mükemmellik odaklı yaklaşımları ve akademik kadrolarıyla büyük bir katkı sağlamaktadırlar.

Katılımcılarına, uygulamaya yönelik müthiş bir öğrenme deneyimi sunan Program, akademisyenler ve Türk finans sektörünün profesyonelleri desteğiyle, Türkiye piyasasına uygun olarak yerelleştirilmiştir.

Günümüz finans piyasaları ve bu piyasalarda sunulan finansal ürünler, her geçen gün, bireylerin ihtiyaçlarıyla birlikte kayda değer şekilde değişmektedir. İstanbul Ticaret Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve Küresel Finans Network Enstitüsü’nün ortak CFP® Eğitim Programı da öyle; Program, değişen sektöre ayak uydurmak ve günümüz finans sektörü profesyonellerinin ihtiyaçlarını kapsamlı bir şekilde karşılayabilmek için sürekli olarak güncellenmektedir.

Özellikle hızla değişen finans sektöründe, sürekli yeni finansal ürün, hizmet ve ihtiyaçların ortaya çıkması, finansın farklılaşan alanlarının tümünde, bilgi ve deneyimlerini birleştiren profesyonellerin desteğinden faydalanma fikrini de giderek kaçınılmaz hale getirmektedir.

Bu nedenle, öğretim kadrosu her biri alanında tanınmış ve deneyimli olan finans sektörü profesyonellerinden oluşturulan Programımızda, katılımcılar, kadromuzun engin sektör deneyimlerinden ve uzmanlıklarından faydalanarak, iş yapma becerilerini, uygulama bazında geliştirme imkanı elde etmektedirler.

Ayrıca, CFP® Programının tüm katılımcıları, sektörün aktif profesyonellerinden oluşan öğretim kadromuzla, etkin bir iletişim ve  etkileşim kurarak, birinci sınıf eğitim uygulamalarından faydalanmakta ve böylece tüm önemli kavramlar üzerindeki hakimiyetlerini derinleştirmektedirler. Program, katılımcılarımızın, iş yerlerine geri döndüklerinde, aldıkları eğitim sayesinde uygulayabilecekleri yeni beceriler kazanmalarını sağlamaktadır.

Programda, öğrenme sürecini kolaylaştırmak ve öğrenilenlerin kalıcı olmasını sağlamak amacıyla, ilgili konular, farklı modüller halinde sunulmaktadır. Özenle hazırlanmış bu Program, yedi ayrı eğitim modülünden oluşmaktadır:

 • FİNANSAL PLANLAMANIN TEMEL İLKELERİ
 • PORTFÖY YÖNETİMİ VE YATIRIM PLANLAMASI
 • RİSK YÖNETİMİ VE SİGORTA PLANLAMASI
 • VERGİ PLANLAMASI
 • EMEKLİLİK PLANLAMASI
 • EMLAK PLANLAMASI
 • FİNANSAL PLAN HAZIRLAMA VE MESLEKİ SORUMLULUKLAR

Modüllerin içerikleri, Finansal Planlama Derneği’nin ilan ettiği konu başlıklarına göre oluşturulmuştur. Katılımcıların bir modülü başarıyla bitirmeleri için, derste yer alan tüm konuları tamamlamaları, haftalık derslere katılmaları ve ders sonundaki sınavı başarıyla geçmeleri gerekmektedir.

Finansal Planlamanın Temel İlkeleri isimli modül, katılımcıların finansal planlamayı anlamalarını ve finansal plan yapabilmeleri için bilmeleri gereken temel konulara ilişkin bilgi sahibi olmalarını sağlar. Bu ilk modülün devamında aşağıda sayılan diğer 5 farklı modül ile bu temel konular detaylandırılarak, katılımcılar ilgili konulara tam anlamıyla hakim kılınmaktadır: Portföy Yönetimi ve Yatırım Planlaması, Risk Yönetimi ve Sigorta Planlaması, Vergi Planlaması, Emeklilik Planlaması, Emlak Planlaması. Son olarak ise katılımcılar finansal planlama sürecine ilişkin edindikleri becerilerini, Finansal Plan Hazırlama ve Mesleki Sorumluluklar modülü ile tamamlar. Her modül toplam 6 hafta sürmekte ve tüm program yaklaşık 42 haftada tamamlanmaktadır.

İstanbul Ticaret Üniversitesi,  Boğaziçi Üniversitesi ve Küresel Finans Enstitüsü’nün ortak olarak hazırladıkları CFP® Sertifika Eğitimi Programı, katılımcılara kazandırdığı profesyonel becerilerin yanı sıra, katılımcıların, Finansal Planlama Derneği tarafından düzenlenecek olan Ulusal CFP®  Sertifika Sınavına, 12 aydan kısa bir sürede, hazırlanmalarını da sağlar.

“Finansal Planlama Sertifika Eğitimi” Programı hakkında program direktörünü izleyin

Bize Ulaşın

1.MODÜL: FİNANSAL PLANLAMANIN TEMEL İLKELERİ

Mevcut ekonomik şartların değerlendirilerek, bireyler için hazırlanacak finansal planların, bireyin hedefleriyle uyumlu bir şekilde, paranın zaman değerini dikkate alarak ve mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesi için benimsenmesi gereken kavram ve yöntemleri katılımcılara sunar.

Bununla birlikte, katılımcılara finansal tablo, tablo analizi, finansal kurum, finansal araçlar ve finansman stratejileri bilgileri ile işletmelerin ve bireylerin nakit akışı ve bütçelerini yönetebilme kabiliyeti de edindirir.

Modül kapsamındaki konular
 • Finansal planlama süreci
 • FPD’nin Etik ve Mesleki Sorumluluk İlkeleri, Davranış Kuralları ve Uygulama Standartları
 • Müşteri ve Planlamacı Tutumları, Değerleri, Önyargıları ve Davranışsal Özellikleri ve finansal Planlama Üzerine Etkileri
 • Özel haller için finansal planlama
 • Makroekonomi ve finansal piyasalar
 • Finansal kurumlar ve işlevleri
 • Finansal hizmetler mevzuatı ve ilgili diğer Mevzuat (Tüketici Haklarını Koruma Kanunu, Özel Hukuk vd.)
 • Paranın zaman değeri kavramı ve ilgili hesaplamalar
 • Finansal tablolar
 • Nakit akışı yönetimi
 • Finansman stratejileri ve borç yönetimi
 • Nakit yönetimi ve bütçeleme
Modülün Doküman ve Materyalleri (Global Financial Network, Inc.)
 • Finansal Planlamanın Temel İlkeleri Ders Kitabı,
 • Gerçek hayattan alınmış Vak’a çalışmaları ve 100 adet cevaplı uygulama sorusu
 • 250 ‘den fazla çözümlü uygulama sorusu
 • Sınırsız sınav ve 5 quiz
 • Finansal Hesap Makinesi Ders Kitabı
 • Finansal Hesap Makinesi

 

2.MODÜL: PORTFÖY YÖNETİMİ VE YATIRIM PLANLAMASI

Katılımcıların, finansal yatırım piyasaları, teknikleri ve yatırım enstrümanları hakkında temel ve pratikte kullanabilecekleri bilgilere sahip olmalarını sağlar. Onlara borç/sermaye ve türev piyasalarının dinamiklerini doğru bir şekilde algılamalarını öğretir ve bu algıyı oluşturacak olan temel portföy teorisinin, risk/getiri optimizasyonu perspektifinde öğrenilmesini sağlar.

Modül Kapsamındaki Konular
 • Yatırım araçlarının özellikleri, kullanımları ve vergilendirilmesi
 • Yatırım Risk Türleri ve ölçümü
 • Niceliksel yatırım konseptleri
 • Yatırım getirisi hesaplama yöntemleri
 • Tahvil ve hisse değerleme kavramları
 • Türev ürünler
 • Portföy yönetimi teknikleri ve analizi
 • Yatırım stratejileri
 • Alternatif yatırımlar
Modülün Doküman ve Materyalleri (Global Financial Network, Inc.)
 • Portföy Yönetimi ve Yatırım Planlaması Ders Kitabı,
 • Gerçek hayattan alınmış Vak’a çalışmaları ve 100 adet cevaplı uygulama sorusu
 • 360 ‘dan fazla çözümlü uygulama sorusu
 • Sınırsız sınav ve 5 quiz
 • Finansal Hesap Makinesi Ders Kitabı
 • Finansal Hesap Makinesi

3.MODÜL: RİSK YÖNETİMİ VE SİGORTA PLANLAMASI

Katılımcıları, risk, risk yönetimi ve sigorta kavram ve uygulamaları ile ürünleri hakkında bilgi sahibi yapar. Katılımcılara, risk yönetimi sürecinde sigortanın rolünü öğretir ve onların sigortacılık sektöründeki faaliyetleri ve sigortacılık mevzuatını güncel olarak takip etmelerini sağlar.

Modül Kapsamındaki Konular
 • Risk yönetimi ve Sigorta İlkeleri
 • Maruz kalınan risklerin analizi ve değerlendirilmesi
 • Sigorta türleri (Mal sigortaları; yangın, kaza vb. Sorumluluk sigortaları, hasar vd.)
 • Sağlık sigortası ve sağlık hizmetleri maliyet yönetimi
 • Sakatlık gelir kaybı sigortası
 • Hayat Sigortası, yıllık gelir sigortaları
 • Hayat sigortalarının gelir vergilendirmesi
 • Sigorta ihtiyaç analizi
 • Sigorta poliçesi ve sigorta şirketi seçimi
Modülün Dokümanları (Global Financial Network, Inc.)
 • Risk Yönetimi ve Sigorta Planlaması Ders Kitabı,
 • Gerçek hayattan alınmış Vak’a çalışmaları ve 100 adet cevaplı uygulama sorusu
 • 250‘den fazla çözümlü uygulama sorusu
 • Sınırsız sınav ve 5 quiz

 

 

4.MODÜL: VERGİ PLANLAMASI

Katılımcılara, Türk Vergi Sisteminin genel ilke ve esaslarını öğretir. Katılımcıların, vergi sistemi içinde yer alan vergi uygulamalarını anlamalarını sağlar. Katılımcıların, müşterilerine finansal planlama danışmanlığı hizmeti verirken, yatırım yapacakları finansal enstrümanlara ilişkin vergi avantajları konusunda yönlendirebilmeleri için, ihtiyacı olan bilgi ve uygulamayı öğretir.

Modül Kapsamındaki Konular
 • Temel Vergi Hukuku
 • Gelir Vergisi Kanunu Esasları, Gelir Vergisi İlkeleri ve Hesaplamaları
 • Dolaylı ve dolaysız vergiler
 • Ticari şirketlerin özellikleri ve Kurumlar Vergisi
 • Vakıf ve Gayrimenkul Vergilendirmesi
 • Veraset ve intikal vergisi
 • İstisna ve muafiyetler
 • Hayır işleri, Bağışlar ve İndirimler
 • Uluslararası vergilendirme
 • Servet transferinin vergilendirilmesi
Modülün Dokümanları (Global Financial Network, Inc.)
 • Vergi Planlaması Ders Kitabı,
 • Gerçek hayattan alınmış Vak’a çalışmaları ve 100 adet cevaplı uygulama sorusu
 • 250’den fazla çözümlü uygulama sorusu
 • Sınırsız sınav ve 5 quiz

 

 

5.MODÜL: EMEKLİLİK PLANLAMASI

Katılımcılara, müşterilerin emeklilik hedefleri doğrultusunda emeklilik planlarını gerçekleştirebilecekleri yetkinlikleri sağlar. Bu kapsamda, sosyal güvenlik sitemini ve devlet emeklilik sistemini öğretir. Bireysel emeklilik planları ve özellikleri hakkında bilgi verir.

Modül Kapsamındaki Konular
 • Emeklilik İhtiyaç Analizi
 • Sosyal güvenlik ve emeklilik planlaması
 • Emeklilik planlarının türleri
 • Nitelikli planlara ilişkin kurallar ve seçenekler
 • Mevzuat açısından göz önünde bulundurulması gerekenler
 • İşletmeler için plan seçimini etkileyen önemli faktörler
 • Emeklilik planlamasında yatırım fikirleri
 • Dağıtım kuralları ve vergilendirme
Modülün Dokümanları (Global Financial Network, Inc.)
 • Emeklilik Planlaması Ders Kitabı,
 • Gerçek hayattan alınmış Vak’a çalışmaları ve 100 adet cevaplı uygulama sorusu
 • 250’den fazla çözümlü uygulama sorusu
 • Sınırsız sınav ve 5 quiz

 

 

6.MODÜL: EMLAK PLANLAMASI

Katılımcılara, taşınır ve taşınmaz mülkiyeti, tapu, sicil, ipotek, miras, bağış, veraset ve intikal vergisi ve uygulamaları ile katılımcıların vekalet vb konularda  bilgi verir ve yapacakları finansal planlarda, müşterilerine uygulayacakları stratejileri  belirlemeleri için, örneklerle uygulama yeteneklerinin geliştirilmesi sağlanır.

Modül Kapsamındaki Konular
 • Tapu Senedi Özellikleri ve Sonuçları
 • Ölümde Emlak Transferi Metodları
 • Emlak Planlama Dokumanları
 • Bağış Stratejileri
 • İntikal ve Emlak Vergi Uyum Kuralları ve Vergi Hesaplamaları
 • Vekaletname
 • Bağış transferleri
 • Emlak vergilerinin azaltılması ve ertelenmesi
Modülün Dokümanları (Global Financial Network, Inc.)
 • Emlak Planlaması Ders Kitabı,
 • Gerçek hayattan alınmış Vak’a çalışmaları ve 100 adet cevaplı uygulama sorusu
 • 150’den fazla çözümlü uygulama sorusu
 • Sınırsız sınav ve 5 quiz

 

 

7.MODÜL: FİNANSAL PLAN HAZIRLAMA VE MESLEKİ SORUMLULUKLAR

Katılımcılara etik ilkeler ve uygulama standartlarına uyarak, finansal planlamanın tüm bileşenlerini kullanıp, öğrendikleri tüm bilgilerle, müşterilerin finansal ihtiyaç ve değerleri doğrultusunda, kapsamlı bir finansal plan hazırlamayı öğretir.

Kapanış Modülü nasıl gerçekleşecek?

Kapanış modülü 3 bölüme ayrılmıştır:

 • Birinci bölümde önceki altı modüle ait konular tekrar edilir ve bölüm sonundaki yapılan sınavdan geçer puan alınmasıyla tamamlanır.
 • İkinci bölümde öğrencilere 4 Vak’a çalışması sunulur ve bu Vak’a çalışmalarına ilişkin ödevlerin geçer puanla tamamlanmasıyla bu bölüm de sona erer.
 • Üçüncü bölüm ise, öğrenilen her şeyin bir arada kullanıldığı yerdir. Öğrenciler, kendilerine verilen Vak’a çalışmasındaki spesifik hedeflere uygun kapsamlı bir finansal plan hazırlar. Finansal plan oluşturulduktan sonra hem planın kendisi, hem de planı çeşitli yönleriyle savunan ve 20 ile 30 dakika arasında süren bir ses kaydı e-posta ile gönderilir. Son derste ise öğretmen ve sınıftaki öğrenciler bu planlar arasından seçilenleri inceleyerek doğru buldukları noktaları ortaya koyacak, önerilerini iletirler.
Modülün Dokümanları (Global Financial Network, Inc.)
 • Finansal Plan Hazırlama ve Mesleki Sorumluluklar Ders Kitabı-1 
 • Finansal Plan Hazırlama ve Mesleki Sorumluluklar Ders Kitabı-2
 • Gerçek hayattan alınmış Vak’a çalışmaları ve 100 adet cevaplı uygulama sorusu
 • Finansal Plan Örnekleri
 • Sınırsız sınav ve 5 quiz

 

 

Programın Öne Çıkan Özellikleri

Özel Olarak Tasarlanmış Müfredat

Bu programın hazırlanmasında gözetilen öncelikli amaç, katılımcılara en üst düzeyde bir öğrenme tecrübesi sunmak olmuştur. Katılımcılarımıza tüm konuları öğrenmelerini, akılda tutmalarını ve tekrar etmelerini sağlayacak en iyi içerik ve eğitim dokümanlarını aşağıdaki özelliklerle sunduğumuza eminiz;

 • Kapsamlı açıklamalar, öğrenme ipuçları ve sınıf çalışmaları içeren ders kitapları,
 • Vak’a çalışmaları üzerinden gerçekleştirilen uygulamaya yönelik öğrenme
 • Öğrenilenleri pekiştirmek için tasarlanmış gözden geçirme metinleri ve uygulama soruları.
 • Sektörde aktif olarak çalışan profesyonellerin yoğun çalışma temposunu göz önüne alarak hazırlanan program yapısı: özel dizayn edilmiş Program dokümanları ve öğretim yardımcısı kadromuz rehberliğinde yapılacak ev çalışmaları ve bu çalışmaları pekiştiren sınıf çalışmaları
 • Katılımcıları, Ulusal CFP® sınavına hazırlayan program yapısı

Sınırsız Sınav Hakkı

Öğrencilerin tüm sınavlara sınırsız kez girme hakkı bulunur. Sınavlara tekrar girebilmenin, ortak programı tamamlamış ve CFP® sınavına hazırlanmakta olanlar için fevkalade bir çalışma yöntemi olduğunu biliyoruz. Bu yüzden, sınavlara giriş politikamız hazırladığımız son derece önemli sorulara istediğiniz kadar ulaşmanızı sağlayacak şekilde oluşturuldu. CFP® sınavına hazırlanmakta olan öğrencilere, mümkün olan her türlü faydayı sağlamak için çabalıyoruz.

Sektörün İçinde Tecrübe Edinmiş, Aktif Olarak Çalışan Öğretim Kadrosu ve Öğretim Asistanları

İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi’nin ortak CFP® Programı’nda, finans sektöründe aktif olarak çalışan, her biri 15 yılın üzerinde deneyimli ve uzman öğretim kadromuz görev almakta ve finansal planlamaya ilişkin en önemli konuları, uygulamaya yönelik anlatımları ve deneyimlerinin kattığı rehberlikle, katılımcılarımıza aktarmaktadırlar. ,

Programda ayrıca, sektör deneyimli öğretim asistanlarımız, katılımcılarımızın öğrenme süreçlerini desteklemek amacıyla, gerek quizlerin yapılması, gerekse öğretim konusunda destek verilmesi hususlarında görev almaktadır.

Bununla birlikte, ilişki yönetmenlerimiz de, katılımcılarımızın diğer talepleriyle yakından ilgilenmektedir. Katılımcılarımızın, istediği zaman, gerek e-posta, gerekse telefonla öğretim asistanlarımıza ya da ilişki yönetmenlerimize sınırsız olarak ulaşma imkanı vardır.

Sertifika

İstanbul Ticaret Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve Küresel Finans Network Enstitüsü tarafından ortak olarak düzenlenmiş Programın, 7 Modülün her birinde başarı gösteren katılımcılar, şık bir çerçeve ile çevrelenmiş bir Sertifika almaya hak kazanacaktır.

Ayrıca, Programın bir ya da daha fazla Modülünü başarı ile tamamlayan öğrencilere de, tamamladıkları modül için, sertifika verilecektir.